Ārya Maitreya Praṇītā
Ārya Asaṅga Vaktā

Mahāyāna Sūtra Alaṅkāra

Bodhi Adhikāra


|| Oṃ, namaḥ, sarva buddha bodhisattvebhyaḥ ||

Kārikā Prathamaḥ

Sarvākāra Jñatāyāṃ Dvau Ślokau

Ameyair, duṣkara śatair; ¦

ameyaiḥ, kuśalaāacayaiḥ; |

aprameyeṇa, kālena; ¦

ameyaāāvaraṇa kṣayāt. || 9.1 ||

Chandaḥ Śloka Vipulā

u̩‐‐̍ ‐̩uu̍ u‐̍ ¦ u̩‐‐̍ uu̍‐̩u‐̍ |

‐u̩‐‐̍u ‐‐̍‐ ¦ u̩‐‐̍uu̩‐ u‐̍ ||

Dhātūni

√mā √kṛ *śat ¦ √mā √kuś √ci |

√mā *kāl ¦ √mā √vṛ √kṣi ||


Kārikā Dvitīyaḥ

Sarvaāākāra jñatāāavāptiḥ, ¦

sarvaāavaraṇa nirmalā, |

vivṛtā, ratna peṭā,eiva, ¦

buddhatvaṃ, samudāhṛtam. || 9.2 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̍‐‐̩ u‐̍‐̩‐̍ ¦ ‐‐̩uu̍u ‐̩u‐̍ |

u̩u‐̍ ‐u̩ ‐‐̍‐̩ ¦ ‐‐̍‐ u̩u̍‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

*sarv √kṛ √jñā √āp ¦ *sarv √vṛ *mal |

√vṛ √rā *peṭ · ¦ √budh √hṛ ||


Kārikā Tṛtīyaḥ

Kṛtvā, duṣkaram adbhutaṃ, śrama śataiḥ, ‸ sañcitya,1 sarva śubhaṃ, ¦

kālenaouttama kalpa yānam, ahatā, ‸ sarvaāavṛtīnāṃ, kṣayāt. |

Sūkṣmasyaāavaraṇasya, bhūmiṣu, gatasya, ‸outpāṭanād, buddhatā. ¦

Ratnānām, iva, sā prabhāvam ahatāṃ, ‸ peṭā samuddhā,āatitā2. || 9.3 ||

Chandas Atidhṛti Śārdūlavikrīḍita

‐‐‐uu‐u‐uuu‐‸‐‐u‐‐u‐

·

‐‐̍ ‐̩uu̍ ‐̩u‐̍ uu̩ u‐̍ ‸ ‐̩‐u̍ ‐‐̩ u‐̍ ¦ ‐‐̩‐̍uu̩ ‐u̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ‸ ‐‐̩u‐̍‐ u‐̍ |

‐‐̍‐̩uu‐̍u ‐u̍u u‐̍ ‸ ‐̩‐u̍‐ ‐u̍‐ ¦ ‐‐̍‐ u̩u ‐̍ u̩‐u̍ u̩u‐̍ ‸ ‐‐̍ u̩‐‐̍u‐̍ ||

Dhātūni

√kṛ √kṛ √bhū √śram *śat √cit *sarv √śubh ¦

√kal *ut √kḷp √yā √han *sarv √vṛ √kṣi |

*sūkṣ √vṛ √bhū √gam √paṭ √budh ¦

√rā ·· √bhū √han *peṭ √dhā √i ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃcitya

[2] mss: °ātītā || ‐‐‐ ||


Kārikā Caturthaḥ

Tasya eva buddhatvasya advaya lakṣaṇe sa anubhāve dvau lokau

Sarva dharmāś, ca buddhatvaṃ, ¦

dharmo; naaieva, ca kaścana, |

śukla dharmam, ayaṃ; tac, ca ¦

na ca tais, tan nirūpyate. || 9.4 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐̩u ‐‐̍ u̩ ‐‐̍‐̩ ¦ ‐‐̍ ‐u u̩ ‐u̍‐ |

‐u̩ ‐u̍ u‐̩ ‐̎ ‐ ¦ u̩ u̍ ‐̩ u̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

*sarv √dhṛ · √budh ¦ √dhṛ ···· |

√śuc √dhṛ ··· ¦ ···· √rūp ||


Kārikā Pañcamaḥ

Dharma ratna nimittatvāl, ¦

labdha, ratnaāakaraoupamam. |

Śubhas, asya1nimittatvāl, ¦

labdha, meghaoupamaṃ, matam. || 9.5 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩ ‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u‐̩u‐̍ |

uu̩ ‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u‐̩ u‐̍ ||

Dhātūni

√dhṛ √rā √mā ¦ √labh √rā √kṛ √mā |

√śubh √ās √mā ¦ √labh √mih √mā √man ||

Rūpāvalī

[1] grtl: śubhasya u‐u u‐‐‐ ¦


Kārikā Ṣaṣtaḥ

Buddhatvaṃ, sarva dharmaḥ, ‸ samuditam, atha, vā, ‸ sarva dharma vyapetaṃ. ¦

Prodbhūter, dharma ratna, ‸ pratata, sumahato, ‸ dharma ratnaāakaraāābham.1 |

Bhūtānāṃ, śuklas, asya, ‸ prasava sumahato, ‸ hetuto, megha bhūtaṃ. ¦

Dānād, dharmaāambu varṣa, ‸ pratata, suvihitasya,ā‸ akṣayasya, prajāsu. || 9.6 ||

Chandas Sragdharā

‐‐‐‐u‐‐‸uuuuuu‐‸‐u‐‐u‐‐

·

‐‐̍‐ ‐u̩ ‐‐̍ ‸ u̩uu̍u uu̩ ‐̍ ‸ ‐u̩ ‐‐̍ u̩‐‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐‐̍ ‸ u̩uu̍ u̩uu̍‐ ‸ ‐u̩ ‐‐̍u‐̩‐ |

‐‐̍‐ ‐u̍ ‐‐ ‸ u̩uu̍ u̩uu̍‐ ‸ ‐u̩‐̍ ‐u̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐‐̩u ‐‐̍ ‸ u̩uu̍ uu̩u‐̍ ‸ (‐̍)u‐̍‐ u̩‐‐ ||

Dhātūni

√budh *sarv √dhṛ ‸ √vad ·· *sarv √dhṛ √i ¦

√bhū √dhṛ √rā ‸ · √mah ‸ √dhṛ √rā √kṛ *bha |

√bhū √śuc · ‸ √sū √mah ‸ · √mih √bhū ¦

√dā √dhṛ *amb √vṛṣ ‸ √tan √hi ‸ √kṣi √jan ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: dharmatnākarābham ‐‐‐u‐‐ |


Kārikā Saptamaḥ

Tasya eva Buddhatvasya Śaraṇatva Anuttarye Pañca Ślokāḥ

Paritrāṇaṃ, hi, buddhatvaṃ, ¦

sarva kleśa gaṇāt, sadā, |

sarva duścaritebhyaś, ca, ¦

janma maraṇato,'aapi, ca. || 9.7 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩‐‐̍ u̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐̍‐ ‐u̩ u‐̍ u‐̩ |

‐̍u ‐̩uu̍‐‐ ‐̩ ¦ ‐u̍ uu̩u̍‐ u̩ ‐̍ ||

Dhātūni

√trā · budh ¦ *sarv kliś gaṇ · |

*sarv car · ¦ jan mṛ ·· ||


Kārikā Aṣtamaḥ

Upadravebhyaḥ, sarvebhyo, ¦

apāyād, anupāyataḥ, |

satkāyād, dhīna yānāc, ca, ¦

tasmāc, charaṇam uttamam. || 9.8 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u‐̩u‐̍‐ ‐‐̍‐ ¦ u̩‐‐̍ uu̩‐u̍‐ |

‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐‐̍ ‐̩ ¦ ‐̍‐̩ uu̍u ‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√dru *sarv ¦ √i √i |

(*sat, √ci) *dhi √yā · ¦ · √śri *ut ||


Kārikā Navamaḥ

Śaraṇam, anupamaṃ, tac, ‸ chreṣṭha buddhatvam, iṣṭaṃ. ¦

Janana maraṇa sarva ‸ kleśa pāpeṣu, rakṣā. |

Vividha bhaya gatānāṃ, ‸ sarva rakṣāāapayānaṃ.1 ¦

Pratata, vividha duḥkha ‸āapāyanaoupāya gānāṃ. || 9.9 ||

Chando Mālinī

uuuuuu‐‐,‐u‐‐u‐‐

·

uu̍u u̩uu‐̍ ‐ , ‐u̩ ‐‐̍u̩ ‐‐̍ ¦ uu̍u uu̍u ‐‐ , ‐u̩ ‐‐̍u ‐‐̍ |

u̩uu̍ uu̩ u‐̍‐ , ‐u ‐‐̩u‐̍‐ ¦ uu̍u u̩uu̍ ‐‐̩ , ‐u̍‐̩‐u ‐‐̍ ||

Dhātūni

√śri *u · √budh √śrī √iṣ ¦ √jan √mṛ *sarv √kliś √pā √rakṣ |

√dhā √bhī √gam *sarv √rakṣ √i ¦ √tan √dhā √duḥ √i √i √gā ||

Rūpāvalī

[1] rakṣāpāyanam ¦ ‐‐‐u‐ ¦


Kārikā Daśamaḥ

Bauddhair dharmair, ‸ yac ca, susampūrṇa1 śarīraṃ. ¦

Yat, sad·dharme, ‸ vetti ca, sattvān,2 pravinetum. |

Yātaṃ, pāraṃ, ‸ yat, kṛpayā, sarva jagatsu. ¦

Tad buddhatvaṃ, ‸ śreṣṭham, iheṣṭaṃ, śaraṇānām. || 9.10 ||

Chando Mattamayūra

‐‐‐‐ , ‐uu‐‐uu‐‐

·

‐‐̍ ‐‐̍ , ‐̩ u̍ u‐̩‐u̍ u‐̩‐̍ ¦ ‐ ‐̩‐‐̍ , ‐u̍ u̩ ‐‐̍ uu̩‐‐̍ |

‐‐̍ ‐‐̍ , ‐̩ uu̍‐ ‐u̩ u‐̍‐ ¦ ‐̩ ‐‐̍‐ , ‐u̍ u̩‐‐̍ uu̩‐̍‐ ||

Dhātūni

√budh √dhṛ ·· √pṛ √śṝ ¦ · (*sat √dhṛ) √vid · *sat √nī |

√yā *par · √kṛp *sarv √gam ¦ · √budh √śrī √iṣ √śri ||

Rūpāvalī

[1] mss: susaṃpūrṇa

[2] behe, grtl: satva


Kārikā Ekādaśaḥ

Ālokāt, sarva sattvānāṃ, ¦

buddhatvaṃ, śaraṇaṃ, mahat; |

sarva vyasana sampatti1 ¦

vyāvṛtty abhyudaye, matam. || 9.11 ||

·

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍‐̩ uu̍‐̩ u‐̍ |

‐‐̩ uu̍u ‐̩‐‐̍ ¦ ‐̩‐ ‐̩uu̍‐ u‐̍ ||

·

Dhātūni

√lok *sarv *sat ¦ √budh √śṛi √mah |

*sarv √vyas √pat ¦ √vṛt √i √man ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃpatti


Kārikā Dvādaśaḥ

Āśraya Parā Vṛttau Ṣaṭ Ślokāḥ

Kleśa jñeya vṛtīnāṃ,1 ‸ satatam, anugataṃ, ‸ bījam, utkṛṣṭa kālaṃ, ¦

yasmin, nastaṃ, prayātaṃ, ‸ bhavati, suvipulaiḥ, ‸ sarva hāni prakāraiḥ, |

buddhatvaṃ, śukla dharma ‸ pravara guṇa yutā, ‸ āśrayasya,āanyatha,āāptis, ¦

tat prāptir, nirvikalpād, ‸ viṣaya sumahato, ‸ jñāna mārgāt, suśuddhāt. || 9.12 ||

Chandaḥ Sragdharā

‐‐‐‐u‐‐ , uuuuuu‐ , ‐u‐‐u‐‐

·

‐‐̍ ‐u̩ u‐̍‐ , uu̍u uu̩u‐̍ , ‐u̍ ‐̩‐u̍ ‐‐̍ ¦

‐‐̩ ‐‐̍ u̩‐‐̍ , u̍u̩u u̍u̩u‐̍ , ‐u̩ ‐‐̍ u̩‐‐̍ |

‐‐̍‐ ‐u̩ ‐‐̍ , u̩uu̍ uu̩ u‐̍ , ‐̩u‐̍‐̩u‐̍‐ ¦

‐ ‐̩‐̍ ‐u̩‐‐̍ , uu̍u u̩uu̍‐ , ‐u̩ ‐‐̍ u̩‐‐̍ ||

Dhātūni

√kliś √jñā √vṛt , · √gam , √bīj √kṛś *kāl ¦

· √nas √yā , √bhū √pul , *sarv √hā √kṛ |

√budh √śuc √dhṛ , √vṛ *guṇ √yu , √śrī · √āp ¦

· √āp √kḷp , √viṣ √mah , √jñā √mārg √śudh ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: vṛttīnāṃ

[1] mss: kleśajñeyavṛtīnāṃ ‐‐‐uu‐‐ ‸


Kārikā Trayodaśaḥ

Sthitaś, ca tasmin, sa, tathāgato, jagan; ¦

mahāāacalaeindra sthā,1 iva,āabhyudīkṣate. |

Śamaāabhirāmam, karuṇāāayate,2 janam; ¦

aghaāabhirāme, 'aanya, jane; tu, kā, kathā. || 9.13 ||

Chandas Vaṃśasthā

u‐u‐‐uu‐u‐u‐

·

u‐̍ u̩ ‐‐̍ u u‐̩u‐̍ u‐̍ ¦ u‐̍u‐̩‐̍ u̩ u‐̍u̩‐̍u̩‐ |

u‐̍u̩‐‐̍ uu‐̩u‐̍ u‐̩ ¦ u‐̍u̩‐‐̍ u̩ u‐̍ u̩ ‐̍ u‐̍ ||

Dhātūni

√sthā ··· (· √gam) √gam ¦ √mah √cal √indh √sthā · √īkṣ |

√śam √ram √kṛ √i √jan ¦ √agh √ram · √jan ··· ||

Rūpāvalī

[1] mss: calendrastha u‐‐u : calendrasthā u‐‐‐

[2] dsbc grtl: karūṇāyate u‐‐u‐


Kārikā Caturdaśaḥ

Pravṛttir, udvṛttir,1 avṛttir, āśrayo, ¦

nivṛttir, āvṛttir, atho, dvayā,āadvayā, |

samā viśiṣṭā, api, sarvagāāātmikā, ¦

tathāgatānāṃ, parivṛttir iṣyate. || 9.14 ||

Chandas Vaṃśasthā

u‐u‐‐uu‐u‐u‐

·

u̩‐u̍ ‐̩‐u̍ u̩‐u̍ ‐̩u‐̍ ¦ u̩‐u̍ ‐̩‐u̍ u‐̩ u‐̍u‐̍ |

u‐̍ u̩‐‐̍ uu̩ ‐u̍‐̩u̍‐ ¦ u‐̩u‐̍‐ uu̩‐u̍ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√vṛt √vṛt √vṛt √śrī ¦ √vṛt √vṛt · *dvi *dvi |

*sam √śiṣ · (*sarv √gā) *ātm ¦ (tath √gam) √vṛt √iṣ ||

Rūpāvalī

[1] dbsc: ūdvittir

[1] grtl: ūddhittir


Kārikā Pañcadaśaḥ

Yathā,āambaraṃ sarva gataṃ, sadā mataṃ; ¦

tathā,aieva, tat, sarva gataṃ, sadā matam. |

Yathā,āambaraṃ, rūpa gaṇeṣu, sarvagaṃ; ¦

tathā,aieva, tat, sattva gaṇeṣu, sarvagam. || 9.15 ||

Chandas Vaṃśasthā

u‐u‐‐uu‐u‐u‐

·

u‐̩u̍‐ ‐u̩ u‐̍ u‐̩ u‐̍ ¦ u‐̩u ‐̍ ‐u̩ u‐̍ u‐̩ u‐̍ |

u‐̩u̍‐ ‐u̩ u‐̍u ‐u̩‐̍ ¦ u‐̩u ‐̍ ‐u̩ u‐̍u ‐u̩‐̍ ||

Dhātūni

· *amb *sarv √gam · √man ¦ ··· *sarv √gam · √man |

· *amb √rūp *gaṇ (*sarv √ga) ¦ ··· *sat *gaṇ (*sarv √ga) ||


Kārikā Ṣoḍaśaḥ

Yathā,ouda bhājane, bhinne, ¦

candra bimbaṃ, na dṛśyate. |

Tathā, duṣṭeṣu, sattveṣu, ¦

buddha bimbaṃ, na dṛśyate. || 9.16 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍u̩ ‐u̍‐ ‐‐̍ ¦ ‐u̩ ‐‐̍ u̩ ‐u̍‐ |

u‐̩ ‐‐̍u ‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍ u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

· √ud bhaj bhid ¦ cand *bimb · dṛś |

· √duṣ *sat ¦ budh *bimb · dṛś ||


Kārikā Saptadaśaḥ

Yathā,āagnir jvalate; 'aanyatra, ¦

punar, anyatra, śāmyati. |

Buddheṣv, api, tathā, jñeyaṃ, ¦

saṃdarśanam, adarśanam. || 9.17 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩‐ u̍u‐̩ ‐‐̍ ¦ uu̍ ‐̩‐u̍ ‐u̍‐ |

‐‐̍ uu̩ u‐̩ ‐̍‐ ¦ ‐̩‐u̍‐ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

· √āg jval · ¦ ·· śam |

budh ·· jñā ¦ dṛś dṛś ||


Kārikā Aṣṭādaśaḥ

Anābhoga Apratiprasrabdha Buddha Kāryatve Catvāraḥ Ślokāḥ

Aghaṭitebhyas,1 tūryebhyo, ¦

yathā, syāc, chabda saṃbhavaḥ. |

Tathā, jine, vinā, bhogaṃ, ¦

deśa nāyāḥ, samudbhavaḥ. || 9.18 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u̩uu̍‐̩‐ , ‐‐̍‐ ¦ u‐ ‐̩ ‐u̍ ‐̩u‐̍ |

u‐̩ u‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̩ ‐‐̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√ghaṭ *tūr ¦ ·· √śabd √bhū |

· √ji · √bhuj ¦ √diś √nī √bhū ||

Rūpāvalī

[1] mss: uuu‐‐ , ‐‐‐ ¦ u‐u‐‐ , ‐‐‐ ma vipulā


Kārikā Navadaśaḥ

Yathā, maṇer, vinā yatnaṃ, ¦

svaprabhāva nidarśanam. |

Buddheṣv, api, vinā bhogaṃ; ¦

tathā, kṛtya, nidarśanam. || 9.19 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩ u‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̩‐u̍ u̩‐u̍‐ |

‐‐̍ u̩u̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ u‐̩ ‐u̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

· *maṇ · √yat ¦ √bhū √dṛś |

√budh ·· √bhuj ¦ · √kṛ √dṛś ||


Kārikā Viṃśaḥ

Yathā,āākāśe, avicchinnā, ¦

dṛśyante, lokataḥ, kriyāḥ. |

Tathā,aieva,āanāsrave dhātau, ¦

avicchinnā, jina kriyāḥ. || 9.20 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩ ‐‐̍ u‐̩‐‐̍ ¦ ‐̍‐̩‐ ‐u̍‐̩ u‐̍ |

u‐̩‐̍‐̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ u‐̩‐‐̍ u‐̩ u‐̍ ||

Dhātūni

· √kāś √chid ¦ √dṛś · √ḳr |

·· √sru √dhā ¦ √chid √ji √kṛ ||


Kārikā Ekaviṃśaḥ

Yathā,āākāśe, kriyāṇāṃ, hi, ¦

hānir, abhyudayaḥ, sadā. |

Tathā,aieva,āanāsrave dhātau, ¦

buddha kāryaoudaya vyayaḥ. || 9.21 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩‐‐̍ u‐̩‐̍ ‐̩ ¦ ‐u̍ ‐u̩u‐̍ u‐̩ |

u‐̩‐̍‐̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐u̍ ‐‐̩u‐̍ u‐̍ ||

Dhātūni

·· √kāś √kṛ · ¦ √hā √i · |

·· √sru √dhā ¦ √budh √kṛ √i √i ||


Kārikā Dvāviṃśaḥ

Anāsrava Dhātu Gāmbhīrye Ṣoḍaśa Ślokāḥ

Paurvaāaparya viśiṣṭa,āapi, ¦

sarvaāavaraṇa nirmalā, |

na śuddhā, na,āapi ca,āaśuddhā, ¦

tathatā, buddhatā, matā. || 9.22 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̩‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐‐̩uu̍u ‐̩u‐̍ |

u̩ ‐‐̍ ‐̩u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ uu̍‐ ‐u̍‐ u‐̍ ||

Dhātūni

(*paur *par) √śiṣ · ¦ · √vṛ *mal |

· √śudh ··· √śudh ¦ *tath √budh √man ||


Kārikā Trayoviṃśaḥ

Śūnyatāyāṃ, viśuddhāyāṃ, ¦

nairātmyān, mārga lābhataḥ, |

buddhāḥ, śuddhaāātma lābhitvāt, ¦

gatā, ātma mahāāātmatām. || 9.23 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐‐ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐‐̍ ‐‐̩u ‐‐̍‐ ¦ u‐̍ ‐u̩ u‐̍u̩‐ ||

Dhātūni

√śudh *śūn ¦ *ātm √mārg √labh |

√budh √śudh *ātm √labh ¦ √gam *ātm √mah *ātm ||


Kārikā Caturviṃśaḥ

Na bhāvo, na,āapi ca,āabhāvo, ¦

buddhatvaṃ, tena, kathyate. |

Tasmād, buddha, tathā, praśne; ¦

avyākṛta nayo mataḥ. || 9.24 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

· √bhū ··· √bhū ¦ √budh · √kath |

· √budh · √prach ¦ √kṛ √nī √man ||

Dhātūni

u̩ ‐‐̍ ‐̩u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍‐ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐‐̩ ‐u̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐̩‐̍uu̩ u‐̍ u‐̍ ||


Kārikā Pañcaviṃśaḥ

Dāha śāntir, yathā, lohe, ¦

darśane, timirasya, ca; |

citta jñāne, tathā, bauddhe, ¦

bhāvaāabhāvo, na śasyate. || 9.25 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩ ‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̍‐ uu̍‐u ‐̩ |

‐‐̩ ‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̩‐‐̍ u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√dah √śam · *loh ¦ √dṛś *tim · |

√cit √jñā · √budh ¦ √bhū √bhū · √śas ||


Kārikā Ṣaḍviṃśaḥ

Buddhānām, amale dhātau, ¦

naaiekatā, bahutā na ca. |

Ākāśa vada dehatvāt, ¦

pūrva, dehaāanusārataḥ. || 9.26 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̍‐ u̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐̩u‐̍ uu̩‐̍ u̩ ‐̍ |

‐̩‐u̍ uu̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

√budh *mal √dhā ¦ · *ek *bah ·· |

√kāś √vad √dih ¦ · √dih √sṛ ||


Kārikā Saptaviṃśaḥ

Balaāadibuddha dharmeṣu, ¦

bodhī, ratnaāakaraoupamā. |

Jagat kuśala sasyeṣu, ¦

mahā meghaoupamā, matā. || 9.27 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍u̩‐u̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍ ‐‐̩u‐̍u‐̍ |

u‐̩ uu̍u̩ ‐‐̍‐ ¦ u‐̍ ‐‐̩u‐̍ u‐̍ ||

Dhātūni

√bal √budh √dhṛ ¦ √budh √rā √kṛ *u |

√gam √kuś *sas ¦ √mah √mih *u √man ||


Kārikā Aṣṭāviṃśaḥ

Puṇya jñāna supūrṇatvāt, ¦

pūrṇa candraoupamā, matā, |

jñānaāāloka karatvāc, ca, ¦

mahāāādityaoupamā, matā. || 9.28 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̩ ‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u‐̩ u‐̍ |

‐‐̩‐u̍ u‐̍‐ ‐̩ ¦ u‐̩‐‐̍u‐̩ u‐̍ ||

Dhātūni

*puṇ √jñā √pṝ ¦ √pṝ √cand *u √man |

√jñā √lok √kṛ ¦ √mah *ād *u √man ||


Kārikā Navaviṃśaḥ

Ameyā, raśmayo, yadvad, ¦

vyāmiśrā1, bhānu maṇḍale. |

Sadā,aieka kāryā ‸ vartante, ¦

lokam; ālokayanti, ca. || 9.29 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u̩‐‐̍ ‐u̍‐ ‐̩‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ |

u‐̩u ‐‐̎̎ , ‐̍‐̩‐ ¦ ‐u̍ ‐̩‐u̍‐u̩ ‐ ||

Dhātūni

√mā *raś · ¦ √miśr √bhā √maṇḍ |

· *ek √kṛ √vṛt ¦ √lok √lok · ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: vayāmiśrā


Kārikā Triṃśaḥ

Tathā,aieva,āanāsrave dhātau, ¦

buddhānām, aprameyatā. |

Miśraaieka kāryā, ‸ kṛtyeṣu; ¦

jñānaāāloka karā, matā. || 9.30 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u‐̩‐̍‐̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐‐̍‐ ‐u̩‐u̍‐ |

‐‐̍u̩ ‐‐̍ , ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍‐u̩ u‐̍ u‐̍ ||

Dhātūni

·· √śru √dhā ¦ √budh √mā |

√miśr *ek √kṛ √kṛ ¦ √jñā √lok √kṛ √man ||


Kārikā Ekatriṃśaḥ

Yathā,aieka raśmi niḥsārāt, ¦

sarva raśmi viniḥsṛtiḥ. |

Bhānos, tathā,aieva, buddhānāṃ, ¦

jñeyā, jñāna viniḥsṛtiḥ. || 9.31 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍u̩ ‐u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐u̩ ‐u̍ u‐̩u‐̍ |

‐‐̍ u‐̩u ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍ ‐u̩ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

· *ek *raś √sṛ ¦ *sarv *raś √sṛ |

√bhā ·· √budh ¦ √jñā √jñā √sṛ ||


Kārikā Dvātriṃśaḥ

Yathā,aieva,āāditya raśmīnāṃ, ¦

vṛttau, naāasti, mamāyitam; |

tathā,aieva, buddha ‸ jñānānāṃ, ¦

vṛttau, naāasti, mamāyitam. || 9.32 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u‐̩‐̍‐u̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍ ‐̩u̍ u‐̍u‐̩ |

u‐̍u ‐‐̩ , ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍ ‐̩u̍ u‐̍u‐̩ ||

Dhātūni

·· *ād *raś ¦ √vṛt · √as *mam |

·· √budh √jñā ¦ √vṛt · √as *mam ||


Kārikā Trayastriṃśaḥ

Yathā, sūryaaieka muktaāābhais, ¦

raśmibhir, bhāsyate jagat. |

Sakṛt, jñeyaṃ, tathā, sarvaṃ, ¦

buddha jñānaiḥ, prabhāsyate. || 9.33 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍ ‐‐̩u̍ ‐‐̩‐̍ ¦ ‐u̍‐ ‐̍u‐̩ u‐̍ |

u‐̩ ‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̩ ‐‐̍ u̩‐̍u‐̩ ||

Dhātūni

· √sur *ek √muc √bhā ¦ *raś √bhās √gam |

· √jñā · *sarv ¦ √budh √jñā √bhās ||


Kārikā Catustriṃśaḥ

Yathā,aieva,āāditya raśmīnāṃ; ¦

meghaāadyāvaraṇaṃ, matam. |

Tathā,aieva, buddha jñānānām, ¦

āvṛtiḥ1, sattva2 duṣṭatā. || 9.34 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

u‐̩‐̍uu̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍‐̩uu̍‐̩ u‐̍ |

u‐̩u̍ ‐‐̩ , ‐‐̍‐ ¦ ‐̩u‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

·· *ād *raś ¦ √mih √vṛ √man |

·· √budh √jñā ¦ √vṛt *sat √duṣ ||

Rūpāvalī

[1] mss: āvṛti ‐u‐ | āvṛtti ‐‐u

[2] behe, grtl : satva


Kārikā Pañcatriṃśaḥ

Yathā, pāṃśu vaśād, vastre, ¦

raṅga citrā,ā avicitratā. |

Tathā,ā avedha vaśān, muktau, ¦

jñāna citrā,ā avicitratā. || 9.35 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍ ‐u̩ u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u̩‐u̍‐ |

u‐̍‐u̩ u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐u̩ u‐̍u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

· √paś √vāś √vas ¦ √rañj √cit √cit |

· √vyadh √vāś √muc ¦ √jñā √cit √cit ||


Kārikā Ṣaṭtriṃśaḥ

Gāmbhīryam, amale dhātau, ¦

lakṣaṇa sthāna karmasu, |

buddhānām, etad, uditaṃ, ¦

raṅgair, vā,ā ākāśa citraṇā. || 9.36 ||

Chandaḥ Śloka Na Vipulā

‐‐̍u u̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐u̩‐ ‐u̍ ‐u̍‐ |

‐‐̍‐ ‐u u̩u‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐̩ ‐u̍ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

*gambh *mal √dhā ¦ √lakṣ √sthā √kṛ |

√budh · √vad ¦ √rañj · √kāś √cit ||


Kārikā Saptatriṃśaḥ

Sarveṣām, aviśiṣṭa,āapi, ¦

tathatā, śuddhim, āgatā, |

tathāgatatvaṃ; ‸ tasmāc, ca, ¦

tad, garbhāḥ, sarva dehinaḥ. || 9.37 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

‐‐̍‐ uu̩‐̍‐‐̩ ¦ uu̍‐ ‐u̍ ‐̩u‐̍ |

u‐̩u‐̍‐ , ‐‐̩ ‐̍ ¦ ‐̩ ‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

· √śiṣ · ¦ *tath śudh gam |

(*tath gam) ·· ¦ · grah *sarv dih ||Kārikā Aṣṭātriṃśaḥ

Śrāvakāṇāṃ, vibhutvena, ¦

laukikasya,āabhibhūyate. |

Pratyeka buddha bhaumena1, ¦

śrāvakasya,āabhibhūyate. || 9.38 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐̩‐̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐u‐̍‐u̩‐̍u̩‐ |

‐̩‐u̍ ‐u̩ ‐‐̍‐ ¦ ‐u̍‐‐u̩‐̍u̩‐ ||

Dhātūni

√śru √bhū ¦ √lok √bhū |

*ek √budh √bhū ¦ √śru √bhū ||

Rūpāvalī

[1] behe: buddhabhaumena ¦ ‐u‐‐‐ ¦ [tib] raṅ saṅs rgyas kyi sa pa yis

[1] mss: buddhebhyomanaḥ ¦ ‐‐‐u‐ ¦


Kārikā Navatriṃśaḥ

Bodhisattva vibhutvasya, ¦

tat, kalāṃ, naāanugacchati. |

Tathāgata vibhutvasya, ¦

tat, kalāṃ, naāanugacchati. || 9.39 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐̩ u‐̍ ‐u̩‐u̍‐ |

u‐̩uu̍ u̩‐‐̍‐ ¦ ‐̩ u‐̍ ‐u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

(√budh *sat) √bhū ¦ · √kal · √gam |

(*tath √gam) √bhū ¦ · √kal · √gam ||


Kārikā Catvāriṃśaḥ

Aprameyam, acintyaṃ ca, ¦

vibhutvaṃ, bauddham, iṣyate. |

Yasya, yatra, yathā, yāvat, ¦

kāle, yasmin, pravartate. || 9.40 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩‐u̍ u̩‐‐̍ ‐ ¦ u̩‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐u̍ ‐u̩ u‐̍ ‐‐̩ ¦ ‐‐̍ ‐̩‐̍ u̩‐̍u‐̩ ||

Dhātūni

√mā √cint · ¦ √bhū √budh √iṣ |

···· ¦ √kal · √vṛt ||


Kārikā Ekacatvāriṃśaḥ

Pañcaeindriya parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

sarvaāartha vṛttau, ‸ sarveṣāṃ, ¦

guṇa dvādaśa śataoudaye.1 || 9.41 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

‐‐̩u̍u u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐u̍‐ u‐̩ |

‐‐̍u̩ ‐‐̍ , ‐‐̩‐̍ ¦ u‐̍ ‐̩uu̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√pañc √ind √vṛt ¦ √bhū √labh · |

*sarv √arth √vṛt · ¦ *guṇ *dvi *śat √i ||

Rūpāvalī

[1] mss: guṇa dvādaśa śatodaye || uu ‐uu u‐u‐ ||


Kārikā Dvācatvāriṃśaḥ

Manasas,o'aapi, parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

vibhutvaāanucare, jñāne, ¦

nirvikalpe, sunirmale. || 9.42 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

uu̍‐ u̩ u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

u̩‐‐̍u̩u‐̍ ‐‐̍ ¦ ‐u̩‐‐̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√man · √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√bhū √car √jñā ¦ √kḷp *mal ||


Kārikā Trayaścatvāriṃśaḥ

Sārthaoudgraha parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

kṣetra śuddhau; yathā, kāmaṃ, ¦

bhoga saṃdarśanāya, hi. || 9.43 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̩uu̍ u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

‐u̩ ‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̍ ‐̩‐u̍‐̩u ‐̍ ||

Dhātūni

√arth √grah √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√kṣi √śudh · √kam ¦ √bhuj √dṛś · ||


Kārikā Catuścatvāriṃśaḥ

Vikalpasya, parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

avyāghāte; sadā, kālaṃ, ¦

sarveṣāṃ, jñāna karmaṇām. || 9.44 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u̩‐‐̍u u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

‐‐̩‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̩‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√kḷp √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√han · √kal ¦ · √jñā √kṛ ||


Kārikā Pañcacatvāriṃśaḥ

Pratiṣṭhāyāḥ, parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

apratiṣṭhita nirvāṇaṃ, ¦

buddhānām, acale pade. || 9.45 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩‐‐̍ u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

‐̩u‐̩uu̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̩‐̍ u̩u‐̍ u‐̍ ||

Dhātūni

√sthā √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√sthā √vā ¦ √budh √cal √pad ||


Kārikā Ṣaṭcatvāriṃśaḥ

Maithunasya, parāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

buddha saukhya vihāre1, 'aatha, ¦

dārā,āasaṅkleśa2 darśane. || 9.46 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐u u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

‐u̩ ‐u̍ u̩‐‐̍ ‐̩ ¦ ‐‐̍ ‐̩‐u̍ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√mith √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√budh √sukh √hṛ · ¦ √dṛ √kliś √dṛś ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: bihāre

[2] mss: asaṃkleśa


Kārikā Saptacatvāriṃśaḥ

Ākāśa saṃjñā, ‸ vyāvṛttau, ¦

vibhutvaṃ labhyate; param, |

cintitaāartha samṛddhau, ca, ¦

gati rūpa vibhāvane. || 9.47 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

‐̩‐u̍ ‐̩‐̍ , ‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐̍u̩‐ u‐̍ |

‐u̩‐u̍ u̩‐‐̍ ‐ ¦ uu̩ ‐u̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

√kāś √jñā √vṛt ¦ √bhū √labh · |

√cint √arth √ṛdh · ¦ √gam √rūp √bhū ||


Kārikā Aṣṭācatvāriṃśaḥ

Ity, ameya parāvṛttāv, ¦

ameya vibhutā, matā, |

acintya kṛtyaāanuṣṭhānād, ¦

buddhānām,1 amalaāāśraye. || 9.48 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

‐̍ u̩‐u̍ u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐u̍ u̩u‐̍ u‐̍ |

u̩‐u̍ ‐‐̍ , ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍‐ u̩u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

· √mā √vṛt ¦ √mā √bhū √man |

√cint √kṛ √sthā ¦ √budh *mal √śrī ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: kṛtyānuṣṭhānābduddhānām


Kārikā Navacatvāriṃśaḥ

Tasya eva Buddhasya Sattva Paripāka Nimittatve Sapta Ślokāḥ

Śubhe, vṛddho,1 loko ‸ vrajati, suviśuddhau, paramatāṃ. ¦

Śubhe, caāanārabdhvā ‸ vrajati, śubha vṛddhau, paramatām. |

Vrajaty, evaṃ, loko, ‸ diśi·diśi jinānāṃ, sukathitair. ¦

Apakvaḥ, pakvo, vā, ‸ na2 ca punar, aśeṣaṃ dhruvam, iha. || 9.49 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̍ ‐‐̍ ‐‐̍ , u̍u̩u u̍u̩‐‐̍ uu̩u̍‐ ¦

u‐̍ ‐‐̩‐‐̍ , u̍u̩u uu̍ ‐‐̍ uu̩u̍‐ |

u̍‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , uu̍uu̩ u‐̍‐ u̩uu̍‐ ¦

u̩‐‐̍ ‐‐̍ ‐̩ , [u̍]u̩ uu̍ u̩‐‐̍ uu̍ u‐̩ ||

Dhātūni

√śubh √vṛdh √lok √vraj √śudh *par ¦ √śubh · √rabh √vraj √śubh √vṛdh *par |

√vraj · √lok √diś √diś √ji √kath ¦ √pac √pac ···· √śiṣ √dhru · ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: bṛddho

[2] behe: apakvaḥ, pakvo, vā, ‸ ca punar, aśeṣaṃ dhruvam, iha || u‐‐ ‐‐ ‐ , u uu u‐‐ uu u‐ ||


Kārikā Pañcāśaḥ

Tathā, kṛtvā, caryāṃ, ‸ parama guṇa yogād, bhutavatīṃ1, ¦

mahā bodhiṃ, nityāṃ, ‸ dhruvam, aśaraṇānāṃ, ca śaraṇam, |

labhante, yad, dhīrā, ‸ diśi·diśi2, sadā, sarva samayaṃ, ¦

tad, āścaryaṃ, loke, ‸ suvidhi3 caraṇān, naāadbhutam, api. || 9.50 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , uu̩u uu̩ ‐‐̍ uu̩u‐̍ ¦

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̩ , uu̍ u̩uu̍‐‐ u̩ uu̍‐ |

u̍‐̩‐ ‐̩ ‐‐̍ , uu̍ uu̩ u‐̩ ‐̍u u̩u‐̍ ¦

u ‐̍‐‐̩ ‐‐̍ , u̩uu̍ uu̩‐̍ ‐̩uu̍ u‐̩ ||

Dhātūni

· √kṛt car *par *guṇ yuj bhū ¦ mah budh · dhru śṛ · śṛ |

labh · dhī diś diś · *sarv i ¦ · car lok dhā car · bhū · ||

Rūpāvalī

[1] mss: bhutavatī uuu‐ ¦ bhūtavatī ‐uu‐ ¦

[2] uvdl: diśi·diśi sadā uuuuu‐ : [tib.de ltar 'jig rten phyogs phyogs brtan rnams rtag par dus kun du (tu)]

[2] behe: ‸ diśi·diśi : [tib.phyogs phyogs]

[3] dsbc, grtl : suvidha

[3] behe, vsbd: suvidhi


Kārikā Ekapañcāśaḥ

Kvacid, dharmāñ, cakraṃ1, ‸ bahu mukha śatair, darśayati2; yaḥ, ¦

kvacij, janmaāantardhiṃ, ‸ kvacid, api, vicitrāṃ, jana carīm. |

Kvacit, kṛtsnāṃ bodhiṃ, ‸ kvacid, api, ca nirvāṇam, asakṛt. ¦

Na ca, sthānāt, tasmād, ‸ vicalati sa, sarvaṃ; ca, kurute. || 9.51 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , uu̩ uu̍ u‐̍ ‐u̍uu̩ ‐ ¦

u‐̍ ‐‐̩‐‐̍ , uu̩ uu̍ u̩‐‐̍ uu̩ u‐̍ |

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , uu̩ uu̍ u ‐̩‐u̍ u̩u‐̍ ¦

u ‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , u̩u̍u̩u u ‐‐̍ u̩ uu̍‐ ||

Dhātūni

· √dhṛ √cak *bah *mukh *śat √dṛś · ¦ · √jan *ant ·· √cit √jan √car |

· √kṛt √budh ··· √vā · ¦ ·· √sthā · √cal · *sarv · √kṛ ||

Rūpāvalī

[1] behe: cakaṃ

[2] dsbc: darśayatiḥ


Kārikā Dvāpañcāśaḥ

Na buddhānām, evaṃ, ‸ bhavati, mama, pakvo; 'aayam, iti, ca,ā¦

aprapācyo, 'aayaṃ dehī; ‸ api, ca, adhunāāapācyata, iti. |

Vinā, saṃskāraṃ, tu, ‸ prapacam1, upayāty, eva, janatā. ¦

Śubhair dharmair, nityaṃ, ‸ diśi·diśi, samantā, traya mukham. || 9.52 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u̩ ‐‐̍‐ ‐‐̩ , u̍uu uu̩ ‐‐̍ u̩ uu̍ ‐

u̩‐‐̍ ‐̩ ‐‐̍ , uu̩ u u̎u‐̩‐u̍u u̩‐

u‐̍ ‐̩‐‐̍ ‐ , u̩uu̍ uu̩‐ ‐̍u̩ uu̍‐

u‐̍ ‐‐̍ ‐‐̩ , uu̍ uu̩ u̩‐‐̍ uu̩ u‐̍

Dhātūni

· √budh · √bhū · √pac ··· ¦ √pac · √dih ··· √pac · |

· √kṛ · √pac √yā · √jan ¦ √śubh √dhṛ · √diś √diś *ant *tri √mukh ||

Rūpāvalī

[1] mss: prapacam uuu < prapācam u‐u


Kārikā Trayaḥpañcāśaḥ

Yathā, 'aāyatnaṃ, bhānuḥ, ‸ pratata, viṣadair, aṃśa visaraiḥ, ¦

prapākaṃ1, sasyānām, ‸ diśi·diśi2, samantāt, prakurute3. |

Tathā, dharmaāarko, 'aapi, ‸ praśama vidhi dharmaāaśu visaraiḥ, ¦

prapākaṃ4, sasyānāṃ, ‸ diśi·diśi, samantāt, prakurute5. || 9.53 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , u̩uu̍ u̩u‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦

u̩‐‐̍ ‐̩‐̍‐ , uu̩uu̍ u̩‐‐̍ u̩uu̍‐ ¦

u‐̍ ‐‐̩‐̍ ‐ , u̩uu̍ uu̩ ‐‐̍u u̩u‐̍ ¦

u̩‐‐̍ ‐‐̍‐ , uu̩uu̍ u̩‐‐̍ u̩uu̍‐ ||

Dhātūni

· √yat √bhā · √viś √aṃś √sṛ ¦ √pac *sas √diś *ant √kṛ |

· √dhṛ √arc · √śam √vidh √dhṛ · √sṛ ¦ √pac *sas √diś *ant √kṛ ||

Rūpāvalī

[1][4] behe: prapake

[2] behe: sasyānāṃ, ‸ diśi, samantāt

[3][5] mss: prakurūte | uu‐‐ |


Kārikā Catuḥpañcāśaḥ

Yathā,aiekasmād, dīpād, ‸ bhavati, sumahān, dīpa nicayo, ¦

'aaprameyo, 'aasaṅkhyeyo1, ‸ na ca sa, punar, eti, vyayam, ataḥ, |

Tathā2,aiekasmād buddhād3, ‸ bhavati, sumahān, pāka4 nicayo, ¦

'aaprameyo, 'aasaṅkhyeyo, ‸ na ca sa5, punar, eti vyayam, ataḥ. || 9.54 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̩‐‐̍ ‐‐̍ , u̍uu̩ uu‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦

u̩‐‐̍ ‐̩‐‐̍ , u̩ u u̍ uu̩ ‐‐̍ u̩u̍ u‐̩ |

u‐̩‐‐̍ ‐‐̍ , u̍uu̩ uu‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦

u̩‐‐̍ ‐̩‐‐̍ , u̩ u u̍ uu̩ ‐‐̍ u̩u̍ u‐̩ ||

Dhātūni

· *ek √dīp √bhū · √dīp √ci ¦ √mā √khyā ···· √i √i · |

· *ek √budh √bhū · √pac √ci ¦ √mā √khyā ···· √i √i · ||

Rūpāvalī

[1] mss: asaṃkhyeyo

[2] grtl: yathā

[3] behe, grtl, dsbc: buddhād

[3] dsbc: [pākād]

[4] mss: paripāka nicayo ¦ uu‐u uu‐ ¦

[5] behe, grtl: ‸ na ca punar eti ° : u u uu ‐u


Kārikā Pañcapañcāśaḥ

Yathā, toyais, tṛptiṃ, ‸ vrajati na mahā sāgara, iva; ¦

na vṛddhiṃ, vā, yāti, ‸ pratata, viṣada ambu praviśanaiḥ. |

Tathā, bauddho dhātuḥ, ‸ satata, samitaiḥ, śuddhi viśanair; ¦

na tṛptiṃ, vṛddhiṃ vā, ‸ vrajati paramā, āścaryam, iha, tat. || 9.55 ||

Chandaḥ Śikariṇī

u‐‐‐‐‐ , uuuuu‐‐uuu‐

·

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , uu̍u u͈ u‐̍ ‐uu̍ u‐̩ ¦

u̩ ‐‐̍ ‐̩ ‐‐̍ , u̩uu̍ uu̩ ‐‐̍ u̩uu̍‐ |

u‐̩ ‐‐̍ ‐‐̍ , u̩uu̍ u̩u‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦

u̩ ‐‐̍ ‐‐̍ ‐̩ , uu̍u uu̍‐̩‐u̍ u̩u ‐̍ ||

Dhātūni

· √tu tṛp vraj · mah *sāg · ¦ · vṛdh · yā · viṣ *amb viś |

· budh dhā · i śudh viś ¦ · tṛp vṛdh · vraj *par ··· ||


Kārikā Ṣaṭpañcāśaḥ

Dharma Dhātu Viśuddhau Catvāraḥ Ślokāḥ

Sarva dharma dvayā,āāvāra ¦

tathatā, śuddhi lakṣaṇaḥ. |

Vastu jñāna, tad, ālamba ¦

vaśitā,āakṣaya lakṣaṇaḥ. || 9.56 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍ ‐‐̩ u‐̍‐‐̩ ¦ uu̍‐ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐‐̩ ‐u̍ u̩ ‐̍‐‐̩ ¦ uu̍‐̩uu̍ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

*sarv √dhṛ *dvi √vṛ ¦ *tath √śudh √lakṣ |

√vas √jñā · √lamb ¦ √vaś √kṣi √lakṣ ||


Kārikā Saptapañcāśaḥ

Sarva, tas tathatā, jñāna ¦

bhāvanā, samudāgamaḥ. |

Sarva, sattva dvayaāādhāna. ¦

Sarvathā,'aakṣayatā, phalam. || 9.57 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍ ‐̩ uu̍‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̍‐ u̩u̍‐̩u‐̍ |

‐u̩ ‐‐̍ u‐̩‐‐̍ ¦ ‐u̍‐̩ uu̍‐̩ u‐̍ ||

Dhātūni

·· *tath √jñā ¦ √bhū √gam |

· *sat *dvi √dhā ¦ *sarv √kṣi √phal ||


Kārikā Aṣṭāpañcāśaḥ

Kāya vāk citta nirmāṇa ¦

prayogaoupāya karmakaḥ, |

samādhi dhāraṇī, dvāra ¦

dvaya,āāmeya, samanvitaḥ. || 9.58 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍ ‐̩ ‐u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍‐u̩ ‐u̍‐ |

u̩‐u̍ ‐u̍‐ ‐‐̩ ¦ u‐̩‐u̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√ci √vac √cit √mā ¦ √yuj √i √kṛ |

√dhā √dhṛ *dvār ¦ *dvi √mā √i ||


Kārikā Navapañcāśaḥ

Svabhāva dharma sambhoga1 ¦

nirmāṇair, bhinna vṛttikaḥ. |

Dharma dhātur, viśuddho, 'aayam, ¦

buddhānāṃ, samudāhṛtaḥ. || 9.59 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u̩‐u̍ ‐u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐u̩ ‐‐̍ u̩‐‐̍ ‐͈ ¦ ‐‐̍‐ u̩u̍‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√bhū √dhṛ √bhuj ¦ √mā √bhid √vṛt |

√dhṛ √dhā √śudh · ¦ √budh √hṛ ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃbhoga


Kārikā Ṣaṣitamaḥ

Buddha Kāya Vibhāge Sapta Ślokāḥ

Svābhāviko, 'aatha sāmbhogyaḥ, ¦

kāyo nairmāṇiko, 'aaparaḥ. |

Kāya bhedās, hi, buddhānāṃ, ¦

prathamas, tu, dvayāāāśrayaḥ. || 9.60 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐̩‐u̍‐ u ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐̩‐u̍‐ u̩‐̍ |

‐u̩ ‐‐̍ u̩ ‐‐̍‐ ¦ u̩u‐̍ ‐ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√bhū · √bhuj ¦ √ci √mā · |

√ci √bhid · √budh ¦ √prath · √dvi √śrī ||


Kārikā Ekaṣaṣtaḥ

Sarva dhātuṣu, sāmbhogyo1 ¦

bhinno, gaṇa parigrahaiḥ, |

kṣetraiś, ca nāmabhiḥ, kāyair, ¦

dharma sambhoga2 ceṣṭitaiḥ. || 9.61 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩ ‐u̍u ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍ uu̩ u̍‐̩u‐̍ |

‐‐̍ u̩ ‐u̍‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐u̍ ‐̩‐u̍ ‐u̍‐ |

Dhātūni

*sarv √dhā √bhuj ¦ √bhid √gaṇ √grah |

√kṣi · √nam √ci ¦ √dhṛ √bhuj √ceṣṭ ||

Rūpāvalī

[1] mss: sāṃbhogyo

[2] mss: saṃbhoga


Kārikā Dvāṣaṣtaḥ

Samaḥ sūkṣmaś, ca, tac chiṣṭaḥ: ¦

kāyaḥ, svābhāviko, mataḥ, |

sambhoga1 vibhutā, hetur. ¦

Yathā,eiṣṭaṃ, bhoga darśane. || 9.62 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̩ ‐‐̍ u ‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐̩‐u̍‐̩ u‐̍ |

‐̩‐u̍ u̩u‐̍ ‐‐̩ ¦ u‐̍‐ ‐u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

*sam *sūkṣ ·· √śiṣ ¦ √ci √bhū √man |

√bhuj √bhū √hi ¦ · √iṣ √bhuj √dṛś ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: saṃbhogā°

[1] grtl: saṃbhoga


Kārikā Trayaḥṣaṣtaḥ

Ameyam1, buddha nirmāṇam2. ¦

Kāyo, nairmāṇiko, mataḥ, |

dvayor, dvayaāartha sampattiḥ3, ¦

sarvaāākārā, pratiṣṭhitā. || 9.63 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u̩‐‐̍ ‐u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐̩‐u̍‐̩ u‐̍ |

u‐̍ u‐̩u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̩‐‐̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√mā √budh √mā ¦ √ci √mā √man |

*dvi *dvi √arth √pat ¦ *sarv √kṛ √sthā ||

Rūpāvalī

[1] mss: ameyaṃ

[2] mss: nirmāṇaṃ

[3] mss: saṃpattiḥ


Kārikā Catuḥṣaṣtaḥ

Śilpa janma mahābodhi, ¦

sadā, nirvāṇa darśanaiḥ, |

buddha nirmāṇa kāyo, 'aayam1, ¦

mahāmāyo2, vimocane. || 9.64 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩ ‐u̍ u‐̩‐‐̍ ¦ u‐ ‐̩‐u̍ ‐u̩‐̍ |

‐u̍ ‐̩‐u̍ ‐‐̍ ‐̩ ¦ u‐̩‐‐̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

*śi √jan (√mah √budh) ¦ · √vā √dṛś |

√budh √mā √ci · ¦ (√mah √mā) √muc ||

Rūpāvalī

[1] mss: ayaṃ

[2] vsbd: mahopāyo


Kārikā Pañcaṣaṣṭaḥ

Tribhiḥ, kāyais, tu, vijñeyo, ¦

buddhānāṃ, kāya saṅgrahaḥ1. |

Sāśrayaḥ, svaparārtho, yas, ¦

tribhiḥ, kāyair, nidarśitaḥ. || 9.65 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

u‐̍ ‐‐̍ u ‐̩‐‐̍ ¦ ‐‐̍‐ ‐u̍ ‐̩u‐̍ |

‐̩u‐̍ uu̩‐‐̍ ‐̩ ¦ u‐̍ ‐‐̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

*tri √ci · √jñā ¦ √budh √ci √grah |

√śrī √arth · ¦ *tri √ci √dṛś ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃgrahaḥ


Kārikā Ṣaṭṣaṣṭaḥ

Āśrayeṇa,āāśayena,āapi, ¦

karmaṇā, te, samā matāḥ. |

Prakṛtyā,āasraṃsanena,āapi, ¦

prabandhena,aieṣu, nityatā. || 9.66 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐̩u‐̍‐̩u‐̍‐̩‐ ¦ ‐u̍‐ ‐̩ u‐̍ u‐̍ |

u̩‐‐̍‐u̍‐‐̩‐̍ ¦ u̩‐‐̍‐u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√śrī √śi · ¦ √kṛ · *sam √man |

√kṛ √sraṃs · ¦ √bandh · *nit ||


Kārikā Saptaṣaṣṭaḥ

Buddha Jñāna Vibhāge Daśa Ślokāḥ

Ādarśa jñānam, acalam1. ¦

Traya jñānam2, tad, āśritam. |

Samatā, pratyavekṣāyām3, ¦

kṛtyaāanuṣṭhāna4, eva, ca. || 9.67 ||

Chando Na Vipulā

‐̩‐‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦ u‐̩ ‐‐̍ u ‐̩u‐̍ |

uu̍‐ ‐u̩‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍‐̩‐u̍ ‐u̩ ‐̍ ||

Dhātūni

√dṛś √jñā √cal ¦ *tri √jñā · √śrī |

*sam √īkṣ ¦ √kṛ √sthā ·· ||

Rūpāvalī

[1] mss: acalaṃ

[2] mss: jñānaṃ

[3] mss: pratyavekṣāyāṃ

[4] mss: kṛtyānuṣṭhāna()


Kārikā Aṣṭāṣaṣṭaḥ

Ādarśa·jñānam, amama;ā¦ā

aparicchinnaṃ, sadā,āanugam. |

Sarva jñeyeṣv, asaṃmūḍhaṃ; ¦

na ca, teṣv, āmukhaṃ, sadā. || 9.68 ||

Chando Na Vipulā

‐̩‐‐̍ ‐u̍ u̩u‐̍ ¦ u̍‐̩‐‐̍ u‐̍u̩‐̍ |

‐‐̩ ‐‐̍ u̎‐̩‐‐̍ ¦ uu̩ ‐̍ ‐̩u‐̍ u‐̩ ||

Dhātūni

√dṛś jñā · ¦ chid · gam |

· jñā mud ¦ ··· *mu · ||


Kārikā Navaṣaṣṭaḥ

Sarva, jñāna nimittatvān, ¦

mahā jñānaāākaraoupamam. |

Sambhoga1 buddhatā, jñāna ¦

pratibimbaoudayāc, ca tat. || 9.69 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̩ ‐u̍ u̩‐‐̍‐ ¦ u‐̩ ‐‐̍u‐̩u‐̍ |

‐̩‐u̍ ‐u̍‐̩ ‐‐̍ ¦ uu̩‐‐̩u‐̍ u̩‐̍ ||

Dhātūni

· √jñā √mā ¦ √mah √jñā √kṛ √mā |

√bhuj √budh √jñā ¦ *bimb √i ·· ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃbhoga


Kārikā Saptatitamaḥ

Sattveṣu, samatā, jñānaṃ. ¦

Bhāvanā, śuddhito1, 'amalaṃ. |

Apratiṣṭha śama2āāviṣṭaṃ, ¦

samatā, jñānam, iṣyate. || 9.70 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐‐̍u̩ uu̍‐ ‐‐̍ ¦ ‐u̩‐̍ ‐u̍‐ u‐̍ |

‐u̩‐u̍ u‐̩‐‐̍ ¦ uu̍‐ ‐u̍ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

*sat *sam √jñā ¦ √bhū √śudh *mal |

√sthā √śam √viś ¦ *sam √jñā √iṣ ||

Rūpāvalī

[1] behe: śaddhito

[2] behe: sama

[2] grtl: saśama


Kārikā Ekasaptataḥ

Mahā maitrī kṛpābhyāṃ, ca, ¦

sarva kālaāanugaṃ, matam. |

Yathā,āadhimokṣaṃ, ‸ sattvānāṃ, ¦

buddha bimba nidarśakam. || 9.71 ||

Chando Ma Vipulā

u‐̍ ‐‐̩ u‐‐̍ ‐̩ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u̩‐ u‐̍ |

u‐̍u̩‐‐̍ , ‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐u̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

√mah √mith √kṛp · ¦ *sarv *kāl √gam √man |

· √muc *sat ¦ √budh *bimb √dṛś ||Kārikā Dvāsaptataḥ

Pratyavekṣaṇakaṃ, jñāne, ¦

jñeyeṣuv, avyāhataṃ, sadā! |

Dhāraṇīnāṃ, samādhīnāṃ, ¦

nidhānaoupamam, eva, ca. || 9.72 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩‐u̍u‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̍ ‐‐̩u‐̍ u‐̩ |

‐u̩‐̍‐ u‐̩‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍u̩u ‐u̍ ‐̩ ||

Dhātūni

√īkṣ √jñā ¦ √jñā √han · |

√dhṛ √dhā ¦ √dhā *u ·· ||


Kārikā Trayaḥsaptataḥ

Pariṣan maṇḍale, sarva ¦

vibhūtīnāṃ, nidarśakam. |

Sarva saṃśaya vicchedi, ¦

mahā dharma pravarṣakam. || 9.73 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

uu̩‐ ‐u̍‐ ‐‐ ¦ u̩‐‐̍‐ u̩‐u̍‐ |

‐u̩ ‐u̍u ‐̩‐‐̍ ¦ u‐̩ ‐‐̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

(√sad √maṇḍ) *sarv ¦ √bhū √dṛś |

*sarv *saṃś √chid ¦ √mah √dhṛ √vṛṣ ||


Kārikā Catuḥsaptataḥ

Pratyavekṣaṇakaṃ Jñānaṃ Yathā Ślokam

Kṛtya,āanuṣṭhānatā, jñānaṃ, ¦

nirmāṇaiḥ, sarva dhātuṣu; |

citraāaprameyaā‸ acintyaiś ca; ¦

sarva satva1āartha kārakam. || 9.74 ||

Chandaḥ Śloka Ma Vipulā

‐‐̍‐̩‐u̍‐ ‐‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐u̩ ‐u̍‐ |

‐‐̍u̩‐‐̍,‐‐̍‐ ¦ ‐u̩ ‐‐̍u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√kṛ √sthā √jñā ¦ √mā *sarv √dhā |

√cit √mā √cint · ¦ *sarv *sat √arth √kṛ ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: sattva


Kārikā Pañcasaptataḥ

Kṛtya, niṣpattibhir, bhedaiḥ, ¦

saṅkhyā1, kṣetraiś ca, sarvadā; |

acintyaṃ, buddha nirmāṇaṃ; ¦

vijñeyaṃ, tac ca, sarvathā. || 9.75 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍ ‐̩‐u̍‐̩ ‐‐̍ ¦ ‐̩‐̍ ‐‐̍ u̩ ‐u̍‐ |

u̩‐u̍ ‐u̍ ‐̩‐‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐ u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√kṛ √pat √bhid ¦ √khyā √kṣi ·· |

√cint √budh √mā ¦ √jñā ··· ||

Rūpāvalī

[1] mss: saṃkhyā


Kārikā Ṣaṭsaptataḥ

Dhāraṇāt, samacittāc, ca, ¦

samyag, dharma prakāśanāt, |

kṛtya,āanuṣṭhānataś caaieva, ¦

catur·jñāna samudbhavaḥ. || 9.76 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐ uu̩‐‐̍ ‐ ¦ ‐̩‐ ‐‐̍ u̩‐u̍‐ |

‐‐̍‐̩‐u̍‐ ‐̩‐ ¦ u‐̩ u‐̍ u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

√dhṛ cit · ¦ · dhṛ kāś |

kṛ sthā ·· ¦ (*cat jñā) bhū ||


Kārikā Saptasaptataḥ

Buddhān Ekatvā Pṛthaktve Ślokaḥ

Gotra bhedād, avaiyarthyāt, ¦

sākalyād; apy, anāditaḥ, |

abhedān, naaieka buddhatvaṃ. ¦

Bahutvaṃ, ca,āamalaāāśraye. || 9.77 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̩ ‐‐̍ u‐̩‐‐̍ ¦ ‐̩‐‐̍ ‐ u̩‐u‐̍ |

u̩‐‐̍ ‐̩u ‐‐̍‐ ¦ u‐̩‐ ‐̍u‐̩u‐̍ ||

Dhātūni

*go √bhid √arth ¦ √kal · *ād |

√bhid · *ek √budh ¦ *bah · *mal √śrī ||


Kārikā Aṣṭāsaptataḥ

Buddhatva Upāya Praveśe Catvāraḥ Ślokāḥ

'aavidyamānatā, sa,aieva, ¦

paramā vidyamānatā. |

Sarvathā, 'aanupalambhaś ca ¦

upalambhaḥ, paro mataḥ. || 9.78 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐̍ ‐u̩‐u̍‐ ‐̩ ‐ ¦ uu̍‐ ‐u̩‐u̍‐ |

‐u̍‐ u̍u̩‐‐̍ ‐̩ ¦ u̍u̩‐‐̍ u‐̩ u‐̍ ||

Dhātūni

· √vid ·· ¦ *par √vid |

· √lambh · ¦ √lambh *par √man ||


Kārikā Navasaptataḥ

Bhāvanā, paramā ceṣṭā, ¦

bhāvanām, avipaśyatām. |

Pratilambhaḥ, paraś ceṣṭaḥ, ¦

pratilambhaṃ, na paśyatām. || 9.79 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐ uu̩‐ ‐‐̍ ¦ ‐u̍‐̩ u̍u̩‐u̍‐ |

uu̩‐‐̍ u‐̩ ‐‐̍ ¦ uu̩‐‐̍ u̩ ‐u̍‐ ||

Dhātūni

√bhū *par √ceṣṭ ¦ √bhū √paś |

√labh *par √ceṣṭ ¦ √labh · √paś ||


Kārikā Aśītitamaḥ

Paśyatāṃ, gurutāṃ1 dīrghaṃ, ¦

nimittaṃ vīryam, ātmanaḥ, |

mānināṃ, bodhisattvānāṃ2. ¦

Dūre3, bodhir nirūpyate. || 9.80 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐ uu̍‐ ‐‐̍ ¦ u̩‐‐̍ ‐u̍ ‐u̍‐ |

‐u̍‐ ‐u̩‐‐̍‐ ¦ ‐‐̍ ‐‐̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

√paś √gur *dīrgh ¦ √mā √vīr *ātm |

√man (budh *sat) ¦ *dūr √budh √rūp ||

Rūpāvalī

[1] behe, grtl: gurutvaṃ ‐u‐ u‐‐ ‐‐ ¦

[1] dsbc: [gurutāṃ] ‐u‐ uu‐ ‐‐ ¦

[2] behe, grtl: bodhisatvānāṃ

[3] behe, grtl: dure

[3] dsbc, vsbd: [dūre]


Kārikā Ekāśītaḥ

Paśyatām, kalpanā mātraṃ. ¦

Sarvam etad, yathāouditam1. |

Akalpa bodhisattvānām2, ¦

prāptā, bodhir nirūpyate. || 9.81 ||

Chandaḥ Śloka Pathyā

‐u̍‐ ‐u̍‐ ‐‐̍ ¦ ‐u̩ ‐‐̍ u‐̩u‐̍ |

u̩‐u̍ ‐u̩‐‐̍‐ ¦ ‐̩‐̍ ‐‐̍ u̩‐u̍‐ ||

Dhātūni

√paś √kḷp √mā ¦ ··· √vad |

√kḷp (√budh *sat) ¦ √āp √budh √rūp ||

Rūpāvalī

[1] mss: yathoditaṃ

[2] mss: bodhisattvānāṃ


Kārikā Dvyaśītaḥ

Buddhānām Anyonya Na Eka Kāryatve Catvāraḥ Ślokāḥ

Bhinnaāāśrayās, bhinna jalāś; ca nadyaḥ, ¦

alpaoudakaāaḥkṛtya1 pṛthaktva kāryāḥ. |

Jalaāāśrita — prāṇi tanuūupabhogyā; ¦

bhavanti, pātālam, asampraviṣṭāḥ2. || 9.82 ||

Chanda Indravajrā ca Upendravajrā

‐‐u‐‐uu‐u‐‐ | u‐u‐‐uu‐u‐‐

·

‐‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍ u̩ ‐‐̍ ¦ ‐‐̩u‐̍‐̩u̍ u‐̩u ‐‐̍ | indravajrā

u‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍u̩‐‐̍ ¦ u̍‐̩u ‐‐̍u u̩‐̍u̩‐‐̍ || upendravajrā

Dhātūni

√bhid √śrī √bhid √jal · √nad ¦ *alp √ud √kṛ √pṛth √kṛ |

√jal √śrī √aṇ √tan √bhuj ¦ √bhū √pat √viś ||

Rūpāvalī

[1] mss: alpodakāḥ kṛtya

[2] mss: asaṃpraviṣṭāḥ


Kārikā Tryaśītaḥ

Samudra viṣṭāś, ca bhavanti, sarvās, ¦

ekaāāśrayās, eka mahā jalāś ca. |

Miśra,aieka kāryāś; ca mahāoupabhogyā, ¦

jalaāāśrita prāṇi gaṇasya, nityam. || 9.83 ||

Chanda Indravajrā ca Upendravajrā

‐‐u‐‐uu‐u‐‐ | u‐u‐‐uu‐u‐‐

·

u̩‐u̍ ‐‐̍ u̩ u̍‐̩u ‐‐̍ ¦ ‐‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍ u‐̍ ‐̩ |

‐‐̩u̎ ‐‐̍ u̩ u‐̍u̩‐‐̍ ¦ u‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍u ‐̩‐ ||

Dhātūni

√ud √viś · √bhū *sarv ¦ *ek √śrī *ek √mah √jal · |

√miśr *ek √kṛ · √mah √bhuj ¦ √jal √śrī √aṇ √gaṇ · ||


Kārikā Caturaśītaḥ

Bhinnaāāśrayās, bhinna matāś, ca dhīrāḥ, ¦

svalpaāavabodhāḥ, pṛthag, ātma kṛtyāḥ, |

parītta satva1āartha, sadā,oupabhogyā, ¦

bhavanti, buddhatvam, asampraviṣṭāḥ2. || 9.84 ||

Chanda Indravajrā ca Upendravajrā

‐‐u‐‐uu‐u‐‐ | u‐u‐‐uu‐u‐‐

·

‐‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍ u̩ ‐‐̍ ¦ ‐̩‐̍u̩‐‐̍ uu̩ ‐u̍ ‐‐̍ |

u̩‐u̍ ‐̩‐u̍ u‐̍u̩‐‐̍ ¦ u‐̍u̩ ‐‐̍u u̩‐̍u̩‐‐̍ ||

Dhātūni

√bhid √śrī √bhid √man · √dhī ¦ *alp √budh · *ātm √kṛ |

√dā *sat √arth · √bhuj ¦ √bhū √budh √viś ||

Rūpāvalī

[1] dsbc: sattva

[2] mss: asaṃpraviṣṭāḥ


Kārikā Pañcāśītaḥ

Buddhatva viṣṭāś, ca bhavanti, sarve, ¦

ekaāāśrayās, eka mahāāavabodhāḥ, |

miśra,aieka kāryāś, ca mahāoupabhogyāḥ, ¦

sadā, mahā sattva gaṇasya, te, hi. || 9.85 ||

Chanda Indravajrā ca Upendravajrā

‐‐u‐‐uu‐u‐‐ | u‐u‐‐uu‐u‐‐

·

‐‐̍u̩ ‐‐̍ u̩ u‐̍u ‐‐̍ ¦ ‐‐̩u‐̍ ‐u̩ u‐̍u̩‐‐̍ |

‐‐̍u̩ ‐‐̍ u̩ u‐̍u̩‐‐̍ ¦ u‐̩ u‐̍ ‐u̩ u‐̍u ‐̍ ‐̩ ||

Dhātūni

√budh √viś · √bhū *sarv ¦ *ek √śrī *ek √mah √budh |

√miśr *ek √kṛ · √mah √bhuj ¦ · √mah *sat √gaṇ ||


Kārikā Ṣaḍaśītaḥ

Buddhatva Protsāhane Ślokaḥ

Iti, nirupama1 śukla dharma yogād, ¦

hita, sukha hetutayā, ca buddha bhūmeḥ, |

śubha parama sukha kṣayaāākaratvāt,2 ¦

śubha matir arhati bodhicittam, āptum. || 9.86 ||

Chandaḥ Puṣpitāgrā

uuuuuu ‐u‐u‐‐ ¦ uuuu‐uu ‐u‐u‐‐ |

·

uu̍ u̩uu̍u ‐u̩ ‐u̍ ‐‐̍ ¦ uu̩ uu̩ ‐u̍u̩‐ u̍ ‐u̩ ‐‐̍ |

uu̩ uu̍u u‐̍ u‐̩u‐̍‐ ¦ uu̩ uu̍ ‐u̍u ‐u̩‐u̍ ‐‐̩ ||

Dhātūni

· *u √śuc √dhṛ √yuj ¦

√hi √sukh √hi · √budh √bhū |

√śubh *par √sukh √kṣi √kṛ ¦

√śubh √man √arh (√budh √cit) √āp ||

Rūpāvalī

[1] behe, dsbc: itinirūpama uuu‐uu °

[2] dsbc: kṣayakaratvāt ¦ uuu‐‐ ¦|| Mahāyānasūtrālaṅkāre Bodhy Adhikāro Navamaḥ ||Lekhapatraṃ Valī

BEHE : Mahāyānasūtrālaṅkāra, Sylvain Levi CE 1907, Bibliothèque de L' École des Hautes Études, Paris

GRTL : Mahāyānasūtrālaṅkāra, Sylvain Lévi CE 1907, Jens Braarvig, Göttingen Universität, CE 2011

DSBC : Mahāyānasūtrālaṅkāra, Tattvādhikāraḥ, Milan Shakya CE 2008, Nagarjuna Institute of Exact Methods, Kathmandu

CHTS : Mahāyānasūtrālaṅkāra, Tattvādhikāraḥ, S.Bagchi CE 2000, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath | Proofed : Milan Shakya, DSBC, CE 2008

UVDL : Mahāyānasūtrālaṅkāra, Robert Thurman, Columbia University, CE 2004

VSBD : Mahāyānasūtrālaṅkāravṛtti, Vasubandhu


Lekhapatya Anuvṛttiḥ

Taracandra ‐ BE 2562 BS 2075 NS 1139

(CE 2018, October 6th, Kandy, Sri Lanka · CE 2019, January 6th, Kandy, Sri Lanka)